Algemene Voorwaarden The Brand Agency

ALGEMENE VOORWAARDEN PRACHT PR 2020

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden, offertes en overeenkomsten van PRACHT PR wordt verstaan onder:

 1. PRACHT PR, kantoorhoudende te LeBeauHof 1, 2316LB LEIDEN
 2. Cliënt, de natuurlijke- of rechtspersoon met wie PRACHT PReen overeenkomst aangaat of is aangegaan.
 3. Overeenkomst: een schriftelijk contract tussen PRACHT PRen de cliënt waarin de dienst(en) die PRACHT PR levert aan de cliënt is opgenomen.
 4. Diensten: de diensten waarvan levering met de cliënt is overeengekomen in de overeenkomst. Hieronder vallen onder meer: de dienstverlening en advisering betreffende marketing, communicatie, public relations en produceren van video’s.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge- of schriftelijke
  aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van PRACHT PR, voor zover daarvan tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Algemene voorwaarden van cliënt of derden zijn voor PRACHT PRslechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met deze voorwaarden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3 Offerte/Investeringsvoorstel

 1. Een offerte (investeringsvoorstel) van PRACHT PR daaronder tevens begrepen aanbiedingen in de vorm van mondelinge aanbiedingen en mededelingen, zijn altijd vrijblijvend en hebben een geldigheidstermijn van een maand, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Indien de offerte uit meerdere onderdelen is samengesteld, is PRACHT PRniet verplicht
  tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen een overeenkomstig gedeelte van de prijs.

Artikel 4 Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat PRACHT PRde door cliënt voor
  akkoord getekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen, waarbij de opdrachtbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Indien cliënt van oordeel is dat de overeenkomst niet juist is weergegeven, dient hij zulks binnen vijf werkdagen per mail kenbaar te maken.
 3. Voor overeenkomsten die naar hun aard en omvang gering zijn wordt geen opdrachtbevestiging verzonden en geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.
 4. Voor alle overige diensten en/of producten van PRACHT PRgeldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien een opleveringsdatum is afgesproken, kan PRACHT PR bij overschrijding van die datum niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, tenzij dit uitdrukkelijk bij het aangaan van de overeenkomst is bedongen en schriftelijk is vastgelegd.

 

 1. Voor een goede en volledige nakoming van de overeenkomst is PRACHT PRgerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden en de kosten daarvan aan cliënt in rekening te brengen. Uiteraard zal PRACHT PR bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de desbetreffende opdrachtgever en neemt in ieder geval bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht. PRACHT PR is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.

 

 1. Blijkt gedurende de uitvoering van de overeenkomst dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zal PRACHT PR deze wijzigingen en aanvullingen en de eventueel daarmede gepaard gaande financiële consequenties schriftelijk, of per e-mail bevestigen.

Artikel 5 Opzegging

 1. In geval van tussentijdse opzegging door cliënt heeft PRACHT PR recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, tenzij de opzegging het gevolg is van feiten en omstandigheden, die aan PRACHT PRzijn toe te rekenen.
 2. Indien van toepassing, is PRACHT PRgerechtigd de voorlopige resultaten van haar werkzaamheden on hold te zetten totdat volledige betaling van de tot de opzegging verrichte werkzaamheden door cliënt heeft plaatsgevonden, tenzij deze daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Artikel 6 Honorarium

 1. PRACHT PRoffreert en factureert haar werkzaamheden op grond van de prijs per uur vermenigvuldigd met het aantal door de opdrachtgever gewerkte uren, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Indien de te verwachten duur van de werkzaamheden langer is dan één maand en/of het geoffreerde factuurbedrag hoger is dan € 1000,- (excl. 21% BTW) is PRACHT PRgerechtigd betaling in termijnen te verlangen.
 3. Indien van toepassing, worden reistijd, reiskosten en verblijfkosten in rekening
 4. In geval van overschrijding van de overeengekomen prijs ten gevolge van meerwerk, behoudt PRACHT PR,met inachtneming van het hiervoor onder artikel 4 sub g bepaalde, zich het recht voor om op basis van een te overleggen nacalculatie het uiteindelijke factuurbedrag aan te passen.
 5. Geoffreerde bedragen worden in een wettig Nederlands betaalmiddel vermeld en zijn altijd exclusief 21% BTW.
 6. Indien er sprake is van een internationaal concept welke wordt uitgerold in meerdere landen, zal PRACHT PRgerechtigd zijn hiervoor een conceptfee door te berekenen.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Door PRACHT PRin het kader van offertes en overeenkomsten ter sprake gebrachte en/of uitgewerkte mondelinge of schriftelijke ideeën en uitwerkingen daarvan, blijven eigendom van PRACHT PR Zonder voorafgaande toestemming van PRACHT PR is cliënt niet gerechtigd de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk op een andere wijze te gebruiken, aan derden ter beschikking te stellen of over te dragen.
 2. PRACHT PRis gerechtigd, doch nimmer verplicht, haar logo, naam, adres en websitegegevens te vermelden op de aan cliënt geleverde zaken, aftiteling en/of website, tenzij cliënt voor de aanvang van de opdracht heeft aangegeven daartegen bezwaar te maken.
 3. PRACHT PR behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de voor cliënt ontwikkelde producten te gebruiken voor gebruik op eigen website, demonstratie, promotie- en acquisitiedoeleinden.
 4. Indien een idee auteursrechtelijke bescherming geniet, zal bij inbreuk aanspraak op schadevergoeding ontstaan, waarvan de hoogte minimaal de helft van het bedrag voor de geoffreerde prestatie zal bedragen.
 5. De cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan PRACHT PRvan apparatuur, programmatuur, voor publicatie en websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, video’s, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). De cliënt zal PRACHT PR vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 8 Geheimhouding

 1. Partijen, waaronder tevens begrepen ingeschakelde derden, zijn verplicht tot geheimhouding van de aan elkaar verstrekte vertrouwelijke informatie, accountgegevens, gegevensbestanden etc, alles in de ruimste zin des woords, tenzij cliënt schriftelijk toestemming heeft gegeven tot openbaarmaking of openbaarmaking verlangd wordt op basis van wettelijke bepalingen.

Artikel 9 Verplichtingen van PRACHT PR

 1. Aan de zijde van PRACHT PRbestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen diensten naar beste kunnen en zo zorgvuldig mogelijk aan de cliënt te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande middelen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor
  tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
 2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die
  aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag.
 3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan), schade veroorzaakt door publicaties door derden in de media of op indirecte schade en gevolgschade.
 5. Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen drie maanden na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.

 

 

 

Artikel 11 Facturen en klachten

 1. Facturen van PRACHT PR vermelden het honorarium, de door haar verrichte werkzaamheden, eventuele reisuren, reis- en verblijfkosten en, indien van toepassing, kosten van ingeschakelde derden en de betalingstermijn.
 2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk, en bij voorkeur zo gedetailleerd mogelijk, door cliënt aan PRACHT PR te worden gemeld.
 3. Indien de klacht gegrond is, zal PRACHT PRal het mogelijke doen om de klacht te verhelpen, evenwel zonder dat cliënt uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding, direct of indirect, kan doen gelden.
 4. Het indienen van klachten schort de overige betalingsverplichtingen van cliënt niet op.

Artikel 12 Betaling

 1. Betalingen dienen 50% vooraf en 50% achteraf met een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur, zonder korting of verrekening, in wettig Nederlands betaalmiddel te worden voldaan op een door PRACHT PR op de factuur aangegeven wijze. Inkoop door PRACHT PR van marketingacties en middelen voor client zal ten alle tijden vooraf worden gefactureerd.
 2. Klachten of bezwaren, zoals omschreven in artikel 11, tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien cliënt niet binnen de betalingstermijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij van rechtswege in verzuim. Cliënt is dan een rente verschuldigd van 2% per maand, gerekend over hele maanden na het verstrijken van de betalingstermijn, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand geldt. Indien de vigerende wettelijke rente hoger is dan 2% geldt de wettelijke rente.
 4. Blijft cliënt na ingebrekestelling nalatig de vordering te voldoen, dan behoudt PRACHT PRzich het recht voor:

1) indien de werkzaamheden het ontwikkelen van een website betreffen, de toegang tot de website te blokkeren, zolang betaling niet heeft plaatsgehad;

2) de vordering uit handen te geven. In welk geval cliënt naast het verschuldigde
bedrag, inclusief de in dit artikel bedoelde rente, tevens gehouden is tot vergoeding van de incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totaal
verschuldigde bedrag.

Artikel 13 Overmacht

 1. In geval van overmacht kan de cliënt PRACHT PRnimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien PRACHT PR niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog of oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatieverbindingen. Alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan PRACHT PR niet in staat is haar verplichtingen jegens de cliënt na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en storingen in netwerken.
 2. Indien PRACHT PRdoor overmacht niet aan haar verplichtingen jegens cliënt kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
 3. PRACHT PRzal cliënt onverwijld op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de onderdelen van de overeenkomst, die als gevolg van de overmacht niet kunnen worden nagekomen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en Geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen, die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. KVK 52231127
  BTW NL 180031259B01

 

PRACHT PR 2020

CONNECT

 

 

ONS KANTOOR

PRACHT THE AGENCY
Octavialaan 53
2314 BN LEIDEN
+31 62114 7502

 

CONTACT

yaelle@prachtpr.nl

BTW 180031259B01
KvK 52231127

LET’S CONNECT
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google